onsdag 9 oktober 2013

Varierande svar från partistyrelsen

Idag kom äntligen landsmöteshandlingarna och därmed partistyrelsens yttrande över mina ändringsförslag till partiprogrammet. Av mina åtta motioner är tre bifallna och fem besvarade. Det är bättre än vad jag vågade tro, men sämre än vad jag hoppades. Framför allt är två av de principiellt viktigaste motionerna besvarade istället för bifallna.


B36: Utveckla valmöjligheten i skolvalet

Jag ville lägga till: ”Tydlig information om skolors kvalitet ska underlätta för elever och föräldrar att välja de skolor där undervisningens kvalitet är som högst.”

Partistyrelsen instämmer i motionen, men föreslår denna formulering: "För att underlätta skolvalet behövs tydlig information om skolornas kvalitet." Därmed är min motion bifallen.

Läs motionen

C11: Bättre arbetsvillkor i upphandlad verksamhet

Jag ville lägga till: ”Krav på goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken ska även ställas på privata utförare av offentlig verksamhet.”

Vi pratar ofta om goda villkor för kommunanställda, men med allt mer upphandlad välfärd så måste givetvis även dessa inkluderas.

Partistyrelsen instämmer och föreslår att ordet "Offentliga arbetsgivare" i stycket ska ersättas med "Arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet". Därmed är min motion bifallen.

Läs motionen

E96: Arbetslösas ersättning ska komma från staten

Jag ville få in en formulering om att när staten har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken så ska också staten stå för ersättningen till arbetssökande, något som idag inte är givet med tanke på det stora antalet arbetssökande som får försörjningsstöd. Partistyrelsen besvarar motionen med hänvisning till... ja, jag vet inte riktigt vad. Jag väntade mig inte något stöd från partistyrelsen, men är ändå nöjd med att ha lyft problemet.

E101: Offentliga arbetsgivare som föredöme

Jag ville lägga till: ”Offentliga arbetsgivare ska vara förebilder i att anställa personer med funktionsnedsättning.”

Partistyrelsen instämmer, men nöjer sig med tillägget "Offentliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar.” Därmed är min motion bifallen.

G10: Uppräkna och uppvärdera underhållsstödet

Jag ville se följande skrivning: ”Det statliga underhållsstödet är viktigt när en förälder saknar möjlighet att ta sin del av underhållet. En höjd nivå behövs för att förbättra villkoren för ekonomiskt utsatta barn och unga.”

Partistyrelsen menar sig dela kritiken mot dagens underhållsstöd, men föreslår med en "politikermotivering" att motionen ska anses besvarad. Det tycker jag är mycket beklagligt. Den nuvarande formuleringen bortser från ett stort samhällsproblem och partistyrelsens svar berör inte detta med ett ord. Jag kommer göra vad jag kan för att hålla frågan levande fram till landsmötet.

Läs motionen

G69: Minska dataintrången i vården

Jag föreslog ett integritetsstärkande tillägg som innebär att patienter ska ha tillgång till sin journallogg på nätet, för att se vilka inom vården som läst journalen. Tyvärr ansåg partistyrelsen att det var för detaljerat och besvarar motionen.

Läs motionen

G131: Verklig valfrihet i omsorgen

Jag ville få in följande text: ”Tydlig information till framtida brukare och anhöriga om omsorgens kvalitet och innehåll ska förbättra möjligheten för att välja den omsorg där kvaliteten är som högst och där innehållet bäst överensstämmer med individens önskemål."

Partistyrelsen instämmer i sakfrågan, men menar att det är för detaljerat och besvarar därför motionen. Måhända är det så, men jag beklagar ändå yttrandet. Valfrihet inom omsorg är fortfarande relativt nytt (framför allt i nuvarande omfattning), många medborgare är osäkra kring vad det innebär och många politiker har ännu inte lärt sig hur man säkrar kvaliteten med de nya styrsmodeller som krävs. Motionen skulle behöva bifallas.

H136: Bygg Sverige tillgängligt

Jag ville se följande tillägg: ”Översynen av byggnormerna ska göras utan att kraven på tillgänglighet minskar.”

Partistyrelsen ger även här ett svar som landar i att partiprogrammet inte behöver specificeras i den utsträckningen och besvarar därför motionen. Jag kan inte hålla med om det. Diskussionen om tillgänglighetens betydelse i bostadsbyggandet är het såväl inom som utom Folkpartiet. Frågan är av stor principiell betydelse och landsmötet behöver klargöra vad den socialliberala linjen i frågan ska vara.

Läs motionen

Fortsättning följer?

Flera motioner är bifallna och ytterligare någon kan lämnas därhän. Två motioner är dock av sådan principiell betydelse att jag kommer fortsätta driva dem fram till landsmötet. Det handlar om G10: Uppräkna och uppvärdera underhållsstödet samt H136: Bygg Sverige tillgängligt. I båda dessa frågor bör Folkpartiet inta en tydligare social linje och ta ställning för livskvaliteten för utsatta barn och personer med funktionsnedsättning. Fortsättning följer med andra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar