torsdag 16 maj 2013

Bättre villkor i kvinnodominerade yrken

Årets landsmötesmotion på jämställdhetstemat gäller arbetsvillkoren vid upphandlingar. Det är utmärkt att programkommittén föreslår att offentliga arbetsgivare ska vara förebilder som arbetsgivare. Myntets baksida är att det påverkar verksamhetskostnaderna. Om kraven enbart ställs på offentliga arbetsgivare kommer dels de offentliga arbetsgivarna helt slås ut pga. denna konkurrensnackdel, dels kommer en stor andel av välfärdens medarbetare inte beröras av de förbättrade arbetsvillkoren.

Det enda rimliga är att de höjda kraven på anständiga arbetsvillkor ska gälla i offentligfinansierad välfärd, oavsett om det är en kommun eller en privat utförare som är arbetsgivare.

Bättre villkor i kvinnodominerade yrken
Förslag till beslut:
att i avsnitt 2.4.1 efter punkt 8 lägga till en ny mening med följande text:
“Krav på goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken ska även ställas på privata utförare av offentlig verksamhet.”

Allt mer offentlig omsorg upphandlas och faller därför utanför det offentliga arbetsgivaransvaret. Kraven på anständiga villkor inom kvinnodominerade yrken behöver därför även omfatta privata utförare av kommunal omsorg. Kommuner måste ha möjlighet att ställa sådana krav och Folkpartiet bör i verka för att det görs i varje kommuns upphandlingar.

Upphandling av välfärdstjänster och inrättande av valfrihetsmodeller får inte medföra att kvinnodominerade yrken får sämre arbetsvillkor än vad som annars hade varit fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar