onsdag 1 maj 2013

Nu vässas forskningens spets

För ett par dagar sedan skrev jag tillsammans med Mathias SundinCorrens debattsida om forskningens betydelse, de forskningssatsningar som Folkpartiet fått igenom i Alliansregeringen och behovet av framtida satsningar.

---------------------


1900-talet har bjudit på en exceptionell samhällsutveckling. Demokrati har spridits, sjukdomar har botats och människor har lyfts ur fattigdom i en aldrig tidigare skådad omfattning. Nyckeln har legat i utbildning, ökad handel och i världsomskapande forskning. Ska 2000-talet bli lika framgångsrikt som 1900-talet varit så behöver satsningarna på forskning fortsätta.

Svensk forskning håller hög internationell klass. Det bekräftas av våra lärosätens tunga roll i EU:s storsatsning på två forskningsprojekt som får nästan en miljard var om året under det kommande decenniet. Projektet om det nya materialet grafen leds av Chalmers och genomförs tillsammans med bland annat Linköpings universitet. I projektet om människohjärnan har Karolinska Institutet en nyckelroll. Det är ett stort erkännande av svensk forskningskvalitet. Men för att Sverige även i framtiden ska kunna inneha en ledande position behöver forskningens förutsättningar stärkas.

Med Folkpartiet i regeringen görs stora satsningar på forskningen. Sedan Alliansregeringen valdes har forskningsanslagen höjts kraftigt. Stora investeringar har gjorts i världsledande laboratorier och nya forskningsmiljöer. Forskningens fria ställning har stärkts. Dessutom satsas nu på elitforskningen.

Svensk forskning har god bredd, men spetsen är alltför trubbig. Det beror främst på att forskningspolitiken har styrts av jantelagen, där eliten inte getts tillräckligt goda förutsättningar. Det ändras nu. Ett elitprogram för yngre forskare startas för att locka de främsta begåvningarna till en forskarkarriär och ge dem möjlighet att bygga upp sin forskning. Ett elitprogram för etablerade forskare startas, för att möjliggöra långsiktig forskning där risken är hög men potentialen stor. Rektorer får dessutom resurser för att kunna locka några av de främsta internationella forskarna till svenska lärosäten.

Satsningarna är av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft, men det räcker inte. Folkpartiet vill att fler svenska lärosäten överförs i stiftelseform för att stärka den akademiska självständigheten. Doktorander behöver bättre villkor, för att talanger ska lockas till en forskarkarriär. Avdragsrätt bör införas för gåvor till forskning. Samverkan mellan akademi och näringsliv behöver stärkas, så att fler vetenskapliga framsteg snabbt kan omsättas i nya produkter.

2000-talet kan bli människans främsta tid, med botande av sjukdomar som idag skördar många offer, utrotande av den extrema fattigdomen och med nya tekniska innovationer som vi idag inte ens kan föreställa oss. Vägen dit går genom tilltro till forskningens möjligheter och genom fortsatta satsningar att skapa goda förutsättningar för forskning av världsklass.

Mathias Sundin (FP)
Ordförande för Folkpartiet i Östergötland

Daniel Andersson (FP)
Vice ordförande för Folkpartiet i Östergötland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar